Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Τι προβλέπει το νέο Π.∆. για τις χρήσεις γηςΜε το νέο  Π.∆. για τις χρήσεις γης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου αλλά και να υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο για την προσέλκυση επενδύσεων είπε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, Νίκος Σηφουνάκης σε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία παρουσίασε τις νέες ρυθµίσεις.
Ο κ. Σηφουνάκης ανέφερε ακόµη ότι  «από το 1987 που θεσµοθετήθηκε το Π∆ για τις κατηγορίες και το περιεχόµενο χρήσεων γης και το οποίο ισχύει µέχρι σήµερα, εµφανίστηκαν νέες λειτουργίες και χρήσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να διατυπωθούν πιο αναλυτικοί ορισµοί για κάθε χρήση και να υπάρξει µια πιο εξειδικευµένη κατηγοριοποίηση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές απαιτήσεις του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού χωρίς ερµηνευτικές αµφιβολίες και ασάφειες».


Οι βασικότερες από τις νέες  
ρυθµίσεις είναι οι εξής:

Προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων όπως είναι οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που αφορούν σε περιοχές που προστατεύονται µε ειδικές διατάξεις (δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, NATURA, κλπ.). 

Ακόµη, προστίθενται οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης, Συµβατότητας Χρήσεων που αφορούν στην δηµιουργία ζωνών ελέγχου δόµησης γύρω από τις πόλεις και τους οικισµούς ώστε να υπάρξει η δυνατότητα υποδοχής χρήσεων που δεν εντάσσονται στον ιστό του οικισµού ή της πόλης και δηµιουργείται η κατηγορία Oριοθετηµένων Οικισµών για τις χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισµούς ανάλογα µε το µέγεθος, τη δυναµικότητά, το βαθµό προστασίας τους κ.α .Για να προστατευθεί η κατοικία, εισάγεται ανώτερο όριο για ορισµένες κατηγορίες χρήσεων (π.χ. εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα εστίασης, ξενοδοχεία κ.λπ. ) όταν αυτές αναπτύσσονται σε 
περιοχές Γενικής Κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κατοικία ως κυρίαρχη χρήση στις περιοχές αυτές και να γίνεται ευδιάκριτη η διαφορά στο βαθµό «ανάµιξης» των χρήσεων γης.

Επιπρόσθετα, εισάγεται η έννοια της Αποκλειστικής Κατοικίας για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µετά από νοµολογία Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του ΣτΕ, σύµφωνα µε την οποία είναι αναγκαίο να διαφυλάσσεται -στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης- το «περιβαλλοντικό κεκτηµένο» ορισµένων περιοχών που έχουν αναπτυχθεί σαν κηπουπόλεις. Σε αυτές τις περιοχές και για ορισµένες κατηγορίες κοινω φελών χρήσεων (όπως σχολεία, µικρές αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ), τίθενται, επίσης, αριθµητικά µεγέθη µε στόχο την ηπιότερη ανάπτυξη και την προστασία τους
Οι παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης εντάσσονται κατά οµάδες/ενότητες σε µια γενική κατηγορία χρήσεων γης ώστε να υπάρχει δυνατότητα ευρύτερων επιλογών και ευελιξίας στις χωροθετήσεις εγκαταστάσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής. 

Έτσι, λοιπόν, εκτός από τις περιοχές βιοµηχανίας και χονδρεµπορίου, προστίθενται νέες κατηγορίες χρήσεων όπως οι περιοχές Επιχειρηµατικού Πάρκου (Ν.3982/2011), Τεχνολογικού Πάρκου και Εµπορευµατικών Κέντρων (Ν.33../2005) καθώς και τα Επιχειρηµατικά Πάρκα Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (λαµβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις του αρµόδιου Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).

Παράλληλα, προβλέπεται µια ξεχωριστή γενική κατηγορία «Ιδιαίτερων Χρήσεων» που αφορά σε εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µεταφοράς, εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών εκµεταλλεύσεων, λοιπές εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών, στρατοπέδων, νεκροταφείων, ΧΥΤΑ (κ.ά.). ώστε, κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, να υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας επιλογής των χρήσεων και των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργικό τητα και την επάρκεια σε κοινωνικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα για τον εξωαστικό χώρο, γίνεται µια προσπάθεια εξορθολογισµού και περιορισµού της διάσπαρτης χρήσης της κατοικίας µέσω ρυθµίσεων οργάνωσης των χρήσεων ώστε η κατοικία να συνδυάζεται µε τις ανάγκες της κύριας εκµετάλλευσης της εξωαστικης γης (π.χ. αγροτική χρήση)

Ακόµη επιχειρείται κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των λειτουργιών και καταγράφονται αναλυτικά οι χρήσεις/λειτουργίες που επιτρέπονται σε κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων. 
Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για να αποφευχθούν παρερµηνείες και να υπάρξει οµοιόµορφη και ενιαία αντιµετώπιση των λειτουργιών από όλες τις πολεοδοµικές υπηρεσίες εφαρµογής. 

Για κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων επίκειται Υπουργική Απόφαση που θα εξειδικεύει τις λειτουργίες, καθώς, όπως είπε ο κ. Σηφουνάκης, µε το ισχύον πλαίσιο ήταν ασαφές για παράδειγµα σε ποια κατηγορία ανήκαν οι βιοµηχανικές αποθήκεςBΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Π.∆. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

1. Προστίθενται νέες γενικές κατηγορίες περιοχών χρήσεων όπως:
h «Περιοχές Ειδικής Προστασίας», 
h «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισµού ∆όµησης, Συµβατότητας Χρήσεων» και 
h «Οριοθετηµένοι Οικισµοί».
Εισάγεται ανώτερο όριο για ορισµένες κατηγορίες χρήσεων όταν αυτές αναπτύσσονται 
σε περιοχές Γενικής Κατοικίας.
3.  Γίνεται διάκριση των περιοχών αµιγούς κατοικίας και εισάγεται η έννοια της 
Αποκλειστικής Κατοικίας.
4.  Οι παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης εντάσσονται κατά οµάδες 
σε µια γενική κατηγορία χρήσεων γης.
5. Προβλέπεται ξεχωριστή γενική κατηγορία «Ιδιαίτερες Xρήσεις».
Γίνεται κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των λειτουργιών και καταγράφονται 
αναλυτικά οι χρήσεις-λειτουργίες που επιτρέπονται σε κάθε ειδική κατηγορία χρήσεων.
7. Προβλέπονται µεταβατικές διατάξειςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου